FinotekaDostava.com - 11 god. s Vama
Ako želite naručiti više proizvoda od različitih proizvođača, da Vam stignu u jednoj dostavi, u jednom paketu, kliknite ovdje
Finoteka.com - 11 god. s Vama
Ako želite pretraživati bazu proizvođača i vidjeti tko od njih dostavlja svoje proizvode, kliknite ovdje

UPIŠITE  TRAŽENI  PROIZVOD

   Prikaži samo eko proizvode
   Prikaži proiz. s dostavom na kućni prag

Pravila i uvjeti korištenja

Uvod

Za vrijeme korištenja stranice Finoteka.com moraju se primjenjivati sva navedena Pravila i uvjeti za korištenje stranice, te svi postojeći i primjenjivi zakoni. Ukoliko iz bilo kojih razloga niste u mogućnosti ili ne želite prihvatiti i primjeniti navedena Pravila i uvjete za korištenje stranice i koristiti stranicu Finoteka.com u skladu sa svim postojećim i primjenjivim zakonima molimo Vas da stranicu Finoteka.com prestanete koristiti.


Zaštita autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva

Podaci koji se nalaze u bazama podataka na stranici www.Finoteka.com zaštićeni su Zakonom o autorskom pravu u korist vlasnika iste. Zakonom o autorskom pravu također su zaštićeni i svi ostali podaci, tekstovi, sve tablice, tekstovi u tablicama i slikovni sadržaji koji se nalaze na stranici. Podaci sa stranice se smiju koristiti isključivo u skladu sa Pravilima i uvjetima za korištenje stranice. Korištenje podataka na drugačiji način i/ili u druge svrhe te kopiranje, prijepis, distribuiranje, umnožavanje istih, bez pismenog odobrenja vlasnika, protivno je Zakonu o autorskom pravu te samim time takvim korištenjem podataka sa stranice podliježete sankcijama.

Finoteka.com zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica, onog korisnika koji na bilo koji način krši ova Pravila i uvjete za korištenje stranice, ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad stranica. Finoteka.com također zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

Dakle, Finoteka.com tj. njezin vlasnik, primjenjujući Zakon o autorskom pravu i druge vidove zaštite intelektualnog vlasništva, čini sve da omogući dugoročno i kvalitetno pružanje usluga korisnicima kojima je stranica www.Finoteka.com namijenjena.


Proizvođač hrane koji je dao podatke stranici Finoteka.com, se obvezuje da će, ukoliko primjeti ili ima saznanja o tome da je netko koristio ili da koristi podatke sa stranice Finoteka.com s ciljem da našteti projektu Finoteka.com ili bilo kojem proizvođaču hrane prijavljenom na Finoteka.com, obavijestiti administratore ili vlasnika Finoteka.com o tom događaju.


Korisniku stranice Finoteka.com je strogo zabranjeno:

- KONTAKTIRATI ILI POSJEĆIVATI PROIZVOĐAČE HRANE NA OSNOVU KONTAKT PODATAKA IZ BAZE FINOTEKA.COM, S CILJEM PROMOVIRANJA BILO KAKVE USLUGE ILI PROIZVODA, A BEZ PISMENOG ODOBRENJA VLASNIKA FINOTEKA.COM

- zloupotrebljavati podatke objavljenje na ovim stranicama
- kopirati, prepisivati i/ili distribuirati sadržaje odnosno podatke objavljene na ovim stranicama, a pogotovo da ih se nakon toga objavljuje u/na nekom drugom mediju bez pismenog odobrenja vlasnika
- lobirati korisnike odnosno proizvođače hrane koji su objavili podatke na Finoteka.com da se oglašavaju na nekim drugim stranicama, ili na/u bilo kojim drugim medijima, na način da ih se kontaktira putem telefona, e- mail- a, SMS poruka ili da im se na bilo koji drugi način nudi svoje usluge
- lažno se predstavljati, posebno prilikom popunjavanja obrazca za prijavu i/ili kontaktiranja drugih korisnika koji su svoje podatke objavili na istoj stranici
- upisivati lažne ili tuđe podatke prilikom popunjavanja obrazca za prijavu i/ili prilikom dodavanja proizvoda
- koristiti se tuđim korisničkim imenom i/ili lozinkom
- davati odnosno objavljivati netočne i/ili neistinite podatke
- promovirati ili nuditi na prodaju proizvode koji nisu prehrambeni proizvodi, prehrambene proizvode koji nisu iz njihove proizvodnje ili promovirati internet stranice ili tvrtke koje nisu povezane s njihovom proizvodnjom
- davanje ili objavljivanje podataka na stranici na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane Finoteka.com
- davati odnosno objavljivati podatke i/ili tekstove koji nisu u skladu sa zakonima i/ili propisima Republike Hrvatske
- na bilo koji način ometati rad ovih stranica ili na bilo koji način vrijeđati prava drugih korisnika ili vlasnika Finoteka.com

Proizvođač hrane koji je dao podatke stranici Finoteka.com, tj. popunio i poslao obrazac za prijavu, prihvaća slijedeće:

Podaci i/ili informacije koje je dao stranici Finoteka.com, tj. popunio i poslao obrazac za prijavu, postaju dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresirani, sukladno ovim Pravilima i uvjetima za korištenje stranice. Finoteka.com će podatke date i objavljene putem obrazca za prijavu, od strane proizvođača, koristiti isključivo s ciljem da se ti proizvođači povežu s kupcima. U istu svrhu Finoteka.com te podatke može koristiti i u drugim medijima i na drugim javnim mjestima ako procijeni da je to korisno za same proizvođače koji su dali te podatke. Finoteka.com ima pravo upotrijebiti e- mail adresu proizvođača hrane koji je dao odnosno objavio podatke na stranici Finoteka.com, u svrhu slanja obavijesti o novoj ponudi, o statusu predanih podataka, kao i o ostalim vrstama obavijesti vezanim uz projekt Finoteka.com ili vezanim uz partnera projekta. U skladu s naporima kako bi svojim korisnicima ponudila kvalitetnu uslugu Finoteka.com ima pravo urediti, izmijeniti ili izbrisati podatke i informacije koje se nalaze na stranici bez najave, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga.


Odgovornost Finoteka.com i vlasnika stranice Finoteka.com

Finoteka.com ni njezin vlasnik se ne mogu smatrati odgovornima proizvođačima hrane ili bilo kojim drugim korisnicima ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog pristupa i korištenja ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa stranica Finoteka.com. Ne mogu se smatrati odgovornima ni za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog pristupa ili korištenja informacija i/ili podataka na ovim stranicama, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama ili podacima na ovim stranicama, kao ni zbog uporabe (ili nemogućnosti da se rabi) bilo koje od ovih stranica. Nadalje, Finoteka.com ni njezin vlasnik ne mogu snositi nikakvu odgovornost u odnosu na proizvođače hrane ili bilo koje druge korisnike stranice, ni treće osobe, zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih, na koje Vam može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se niti se neće tumačiti u smislu da predstavlja vezu s Finoteka.com, niti da Finoteka.com podupire takve stranice. Finoteka.com ni njezin vlasnik nisu odgovorni za bilo koji pravni postupak ili pritužbu, protiv proizvođača koji je objavio podatke, temeljenu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva. Finoteka.com ne garantira točnost, potpunost, istinitost i legalnost podataka koji se nalaze u bazi podataka tj. podataka koje su dali sami proizvođači, niti teksta u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda koje su proizvođači istaknuli kao dio ponude. Ne garantira niti nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka proizvođača hrane, koje je isti koristio na stranici ili na ispravan način u poslovanju, ne garantira da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku niti da će treća strana legalno koristi ove stranice cijelo vrijeme.

Finoteka.com zadržava pravo promjene ovih Pravila i uvjeta za korištenje stranice u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave. Korisnici stranice dužni su te promjene uočiti te im se prilagoditi.

Ova Pravila i uvjeti za korištenje stranice i sadržaji ove stranice podliježu autorskom pravu.


MEDIJSKI PARTNERI